Stockholms Pistolskyttekrets

Innehållsförteckning

Medlemsansökan ny förening

På denna sida så kan nya föreningar söka medlemskap i Stockholms Pistolskyttekrets

Antagningsregler ny förening

Reglerna antagna vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie styrelsemöte 1999-09-27, modifierade vid ordinarie styrelsemötet 2005-05-30 samt 2021-08-12.

Grundkravet är påvisad nödvändig teoretisk och praktisk bakgrund inom SPSF’s pistolskytteorganisation för att kunskapsmässigt kunna driva den nya föreningen i avsedd riktning. Det innebär att man har dokumenterad erfarenhet av styrelsearbete eller har haft andra förtroendeuppdrag inom egen eller annan pistolskytteförening, och redan har goda relationer med kretsen och dess befintliga föreningar.

Endast kompletta ansökningar handläggs av kretsen. Det finns ingen utbildning om föreningsbildning, utan den nödvändiga kompetensen erhålls genom arbete i de befintliga föreningarna i kretsen.

 1. Administrativ avgift på 10 000 kr inbetalas till Kretsen för varje ny föreningsbildning.
  Kretsen förvaltar dessa medel, som betalas tillbaks efter 5 år om föreningen skött avrapportering och inbetalningar utan anmärkning. Om rapportering och inbetalningar ej skett utan anmärkning, har kretsen rätt dra detta från den administrativa avgiften.
 2. Minst 3 i styrelsen ingående personer skall inneha pistolskyttekortet.
  Detta antal är ett minimikrav.
  Kompetensen att driva en förening måste också finnas.
 3. Kontrakterad tid på skjutbana minst 2 ggr/vecka, minst 3 timmar/gång under utomhussäsong.
  Om dessa bantider sker på skjutbanor där befintliga föreningar har sin verksamhet, skall dessa föreningar anges i ansökan. Kretsen utreder och bedömer eventuell konflikt om bantider.
 4. Minst 2 personer i föreningen skall ha erövrat guldmärket samt ha dokumenterad extern tävlingsverksamhet under de senaste 3 åren.
  Detta antal är också ett minimikrav. Det skall helt enkelt vara personer som inte är okända av kretsen eller dess befintliga föreningar på skjutbanorna.
 5. Detaljerad utbildningsplan skall presenteras.
  Där ska även plan för medlemsrekrytering anges, såväl som plan för hur medlemmarna ska tas om hand efter utbildningen.
 6. Motivera varför förening startas.
  Med över 90 befintliga föreningar och allt färre skjutbanor i Stockholmskretsen krävs det synnerliga skäl för att en ny förening ska godkännas. Det skall tillföra något som ej redan kan erhållas inom de befintliga föreningarna. En ny förening skall heller ej hamna i konflikt med en befintlig förenings verksamhet.
 7. Styrelsens medlemmar redovisar vilka föreningar som de tidigare skjutit i.
  Där ska även erfarenheter i föregående föreningsstyrelser anges, för att påvisa kunskap och erfarenhet att driva förening.
 8. Styrelsens medlemmar redovisar hur länge de skjutit för respektive förening.
  Dessa föreningar kommer att kontaktas av kretsen för referens.
 9. Föreningen skall redovisa stadgar som är framtagna i enlighet med SPSF normalstadgar för förbund, krets och förening.
  Tidigare historik i befintliga föreningar skall påvisa både kunskap och vilja att följa dessa stadgar, likväl som Stockholmskretsens övriga bestämmelser.
 10. Antal medlemmar minst 10 stycken vid bildandet av föreningen.
  Detta minsta antal skall vara personer som kommer att vara aktiva medlemmar vid föreningens godkännande.
 11. Föreningen skall anmälas till Styrelselistan, via kretsens hemsida, för erhållande av information via mail.

Ansökningsformulär

Medlemsansökan

Föreningsuppgifter

Skjutbana

Styrelseuppgifter

Ordförande

Uppgifter om styrelsens ordförande


Meritlista tidigare styrelsearbete i skytteförening

Sekreterare

Uppgifter om styrelsens sekreterare


Meritlista tidigare styrelsearbete i skytteförening

Kassör

Uppgifter om styrelsens kassör


Meritlista tidigare styrelsearbete i skytteförening

Utbildningsledare

Uppgifter om styrelsens utbildningsledare


Meritlista tidigare styrelsearbete i skytteförening

Materialförvaltare

Uppgifter om styrelsens materialförvaltare


Meritlista tidigare styrelsearbete i skytteförening

Övrigt