Stockholms Pistolskyttekrets

Innehållsförteckning

Kretsens Förtjänsttecken

Stockholms Pistolskyttekrets beslutade 1943 att skapa förtjänsttecken i silver och guld, att tilldela personer som inom Stockholms skytteverksamhet bidragit på ett förtjänstfullt sätt. Tecknen beslutades utformas som medalj med diametern 31,5 mm tillsammans med miniatyr i diametern 15,5 mm, bandmonterade och med förvaringsask.
Medaljer och plaketter är utförda i 925/1000 kontrollerat silver och i förekommande fall förgyllda.
Tecknen graveras på baksidan, med nummer, innehavare och utdelningsår. De första medaljerna delades ut 1945.

Förtjänstmedalj kan föreslås av förening via formulär nedan eller av Kretsstyrelsen. Förtjänstmedaljen i Guld förutsätter att Förtjänstmedaljen i Silver erhållits minst fem år tidigare.

De i dag gällande statuterna framgår av år 1953 beslutat medaljreglemente samt fastställd beräkningsmodell

I slutet av 1950-talet beslutade styrelsen att införa Förtjänstplaketten i guld, för att ytterligare kunna belöna personer inom skytteverksamheten. Kretsstyrelsen är föreslagande och beslutande. Förutsättning är att Förtjänstmedalj i Guld tilldelats tidigare personen ifråga.

Förtjänsttecken utdelas normalt på Stockholms Pistolskyttekrets årsmöte (punkt 8 i reglementet).

Förtjänstmedalj i Silver

Text baksida:
För förtjänstfull verksamhet
[medalj nr]
[innehavare]
[utdelningsår]

Förtjänstmedalj i Guld

Text baksida:
För förtjänstfull verksamhet
[medalj nr]
[innehavare]
[utdelningsår]

Förtjänstplakett

Text baksida:
[innehavare]
[utdelningsår]
[plakett nr]

Utdelade Förtjänsttecken

MedaljAntal
Silvermedaljer494
Guldmedaljer124
Guldplaketter18

Medaljreglemente

 1. (Fastställt av Kretsstyrelsen 19 januari 1953)
  Stockholms Pistolskyttekrets förtjänsttecken utgöres av förtjänstmedalj i silver och guld (med eklövbandhållare och blått band med röda ränder).
 2. Förtjänstmedalj – som efter tillstyrkan av kretsstyrelsens medaljutskott må utdelas av kretsordföranden – kan tillerkännas den, som såsom medlem av till kretsen ansluten förening, på ett förtjänstfullt sätt verkat till fromma för skyttet med tjänstepistol, eller som i övrigt gjort sig förtjänt av Kretsens tacksamhet.
 3. Förtjänstmedalj i silver må tilldelas den, som under ett flertal år, i regel minst 5, nedlagt ett intensivt och uppoffrande samt framgångsrikt arbete för tjänstepistolskyttet inom den egna föreningen och härför erhållit föreningens förtjänsttecken i samma eller högre valör (om sådant förtjänsttecken finnes).
 4. Förtjänstmedalj i guld må tilldelas den, som erhållit Kretsens förtjänstmedalj i silver, samt därefter under ett flertal år, i regel minst 5, på ett synnerligen förtjänstfullt sätt fortsatt arbete för tjänstepistolskyttet, vilket arbete skall ha kommit även andra än den egna föreningen till godo.

  Undantagsvis kan dock medaljen, då alldeles särskilda skäl föreligga tilldelas person, som ej uppfyller ovanstående fordringar, men som på annat sätt gjort sig synnerligen förtjänt av Kretsens tacksamhet.

 5. Förslagsrätt beträffande förtjänstmedalj tillkommer ansluten förening genom sin styrelse, samt medlem av Kretsstyrelsen. Förslag från förening skall, för att vinna beaktande, å särskilt formulär ha inkommit till Kretssekreteraren varje år före den 15 november.
 6. Över samtliga medaljer skall föras register. Medaljerna skola vara numrerade och försedda med vederbörandes namn jämte årtalet för utdelandet.
 7. Medalj, som utdelas på förslag av förening, skall lösas av föreningen till en kostnad av 400:- (styrelsebeslut 1998-09-21).
  Övriga medaljer bekostas av Kretsen.
 8. Förtjänstmedalj skall i regel utdelas vid Kretsens årsmöte. Undantagsvis må medalj utdelas vid respektive förenings års- eller jubileumsfest eller annat lämpligt tillfälle.
 9. Fr.o.m. 1986 erhåller medaljören diplom, samt medaljen i miniatyr.

Beräkningsmodell

Förutsättningar

 1. Silver 40 poäng
 2. Guld 75 poäng
Poäng per år enligt tabell nedan
FunktionFöreningKrets
Ordförande36
Vice ordförande12
Sekreterare510
2:e sekreterare12
Kassör510
2:e kassör12
Utbildningsledare510
Bitr. Utbildn.ledare12
Tävlingssekreterare510
Bitr. Tävl.sekreterare12
Skyttesekreterare510
Bitr. Skyttesekreterare12
Ungdomsledare3
Skjutledare3
Säkerhetsansvarig1
Materialförvaltare36
Banchef (banfogde)1
Vice Banchef0
Vapenförvaltare2
Ledamot (ospec)24
Suppleant (ospec)12
Revisor25

Framställan om förtjänsttecken

Förtjänsttecken

Föreslagen medlem

Meritförteckning