Stockholms Pistolskyttekrets

Bestämmelser för rekord i banskjutning

Svenska rekord noteras endast i grenen banskjutning (Svenska Pistolskytteförbundets regler)

 1. Svenskt rekord noteras i banskjutning avseende 10 serier i vardera vapengrupperna A, B och C. I vapengrupp C noteras rekord, förutom i öppen klass, även för damer, veteraner och juniorer.
 2. Svenskt rekord kan noteras endast vid
  • Svenskt mästerskap
  • Landsdelsmästerskap
  • Kretsmästerskap
 3. Mot varje tavla (spegel) får ha skjutits högst två serier, varav en må vara provskottsserie.
 4. Överträffas eller tangeras gällande rekord skall protokoll enligt bilaga 29:2 i Skjuthandboken omedelbart upprättas av tävlingsledaren. Protokollet skall justeras av jurymedlemmarna och därefter snarast insändas till förbundet för godkännande.
 5. Omedelbart efter det att rekordresultatet uppnåtts skall skyttens vapen inlämnas till tävlingsledningen för kontroll.
 6. Svenskt rekord införs i förbundets meddelanden.
 7. För rekord inom landsdelar och kretsar åligger det landsdels AU resp. kretsstyrelse att utfärda bestämmelser.

Protokoll avseende sådant rekord insänds av AU resp. kretsstyrelse till förbundet. Dessa rekord registreras vid förbundets kansli och meddelas årligen på förbundsmeddelande.