Legala grunder för personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen, GDPR

Behandling av personuppgifter får göras på olika grunder, där avtal eller allmänt intresse är de mest aktuella i SPSF verksamhet.

Uppgift av allmänt intresse

Såväl främjande av totalförsvaret som främjande av idrott är uppgifter av allmänt intresse. I detta främjande kan man bland annat ta stöd för att förteckna rekord och bevara sportsliga resultat samt märkeshantering. Uppgifter för redovisning av deltagande i SISU:s folkbildningsverksamhet hänförs också till denna grund.

Avtal

Är en annan grund för personuppgiftsbehandling, och den för organisationen kanske mest lämpliga. Behandling av personuppgifter är en förutsättning för aktivt medlemskap i en förening ansluten till SPSF, och medlemskapet bör utformas som ett avtal mellan föreningen och medlemmen. Eventuell framtida registrering av disciplinärenden bör stödjas med avtal som grund. Ett avtal kan utformas så att avtalet anses ingånget när medlemsavgiften betalas, under förutsättning att informationen om detta är tillräckligt tydlig.

Rättslig förpliktelse

Är en grund för personuppgiftsbehandling som kan bli aktuell när det exempelvis rör återredovisning av statligt stöd. Ett annat område som berör rättsliga förpliktelser är föreningarnas intygande av föreningsmedlemskap, aktivitet och skjutskicklighet. Här måste intygsgivandet bygga på en säker identifikation av medlemmen/sökanden. Ovanstående rättsliga förpliktelser motiverar behandling av personnummer.

Samtycke

Innebär just att den registrerade uttryckligen samtycker till behandlingen, efter att ha fått en begriplig information om vad det innebär (vem som behandlar, vad som behandlas, för vilket ändamål behandlingen sker och hur länge uppgiften sparas) etc. Detta kan göras separat, eller tillsammans med en uttrycklig information i samband med att medlemsavgiften betalas. Den registrerade kan alltid återkalla sitt samtycke.

MAP

För MAP är SPSF personuppgiftsansvarigt. SPSF avser att ta fram ett personuppgiftsbiträdesavtal med kretsar, föreningar och IT-leverantörer. Till avtalet kommer att fogas behövliga anvisningar. MAP innehåller endast uppgifter som SPSF, kretsarna och föreningarna behöver för att kunna administrera en persons medlemskap (kontaktuppgifter, genomgångna utbildningar, utmärkelser, tävlingsklassindelning). MAP innehåller personnummer för att på ett säkert sätt kunna identifiera en person, bland annat vid utfärdande av föreningsintyg. Du har rätt att stoppa SPSF:s lagring av och behandling av dina personuppgifter om inte SPSF:s intressen väger tyngre än din önskan om radering. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas per post till: Svenska Pistolskytteförbundet, Box 27001, 102 51 Stockholmerson, bland annat vid utfärdade av föreningsintyg.

Övrigt

• Möjligheten att behålla f.d. medlemmar i register för att dokumentera utbildningar och utmärkelser samt för arkivändamål och forskning ska ytterligare utredas, men den preliminära bedömningen är att detta är uppgifter av allmänt intresse (SPSF har register över alla guldmärkestagare sedan 1934 och över alla utfärdade Pistolskyttekort).

• Avlidna personer omfattas inte av GDPR.

Ytterligare information hittar ni bland annat på Datainspektionens hemsida https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Uppdaterad 2018-05-27
Av Web-Master